z
o
m
s

1. În cazul în care cumpărătorul este o persoană fizică, acesta este obligat să furnizeze vânzătorului numele și prenumele acestuia, adresa de facturare inclusiv codul poștal, adresa de livrare inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail.

2. În cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică, acesta este obligat să furnizeze vânzătorului numele companiei, adresa de facturare inclusiv codul poștal, adresa de livrare inclusiv codul poștal, C.U.I., numărul de telefon și adresa de e-mail.

3. Prin trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul declară cu sinceritate că își dă acordul în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 Legea nr. 122/2013 privind protecția datelor cu caracter personal cu toate modificările ulterioare (mai departe „GDPR“), pentru ca vânzătorul să prelucreze și să stocheze datele personale, în special pe cele enumerate mai sus și/sau care sunt necesare activităților vânzătorului și să le prelucreze în toate sistemele sale informatice. Totodată, cumpărătorul declară cu sinceritate că își dă acordul vânzătorului și terților ca să prelucreze datele sale personale în scopul încheierii contractului de vânzare-cumpărare între vânzător și cumpărător, ținând evidența contractelor de cumpărare, facturilor și a altor documente, precum și în scopuri de marketing ale vânzătorului, în timp ce vânzătorul are dreptul de a trimite cumpărătorului prin poștă sau prin e-mail oferte și informații cu caracter de marketing, referitoare la obiectul activității vânzătorului, în scopul prestării de servicii de transport a bunurilor achiziționate. Vânzătorul se obligă să manipuleze și să dispună de datele personale ale cumpărătorului în conformitate cu reglementările legale în vigoare din Republica Slovacă. Vânzătorul după îndeplinirea scopului prelucrării datelor asigură eliminarea imediată a datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în conformitate cu reglementările art. 17 alin. 1 GDPR. Cumpărătorul își poate retrage în scris consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea revocării consimţământului din partea cumpărătorului către vânzător.

4. Cumpărătorul are dreptul și posibilitatea de a actualiza datele personale direct online pe pagina web a magazinului online, în secțiunea clienți, imediat după autentificare.

5. Vânzătorul declară că în conformitate cu reglementările art. 6 alin. 2 lit. c) GDPR datele cu caracter personal vor fi obținute exclusiv în scopul specificat la punctul 3 a acestor termeni și condiții.

6. Vânzătorul declară că în conformitate cu reglementările art. 6 alin. 2 lit. e) GDPR nu va obține date cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate la punctul 3 din prezentele condiții și se va asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate exclusiv într-o manieră care să corespundă scopului pentru care au fost colectate și că nu vor fi combinate cu datele personale care au fost obținute în alte scopuri.

7. Vânzătorul declară că în conformitate cu reglementările art. 6 alin. 2 lit. i) GDPR va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-un mod ce nu contravine GDPR sau altor reglementări legale obligatorii și nu le va ocoli. Vânzătorul declară că, consimțământul cumpărătorului nu va fi forțat sau condiționat de amenințarea de respingere a relației contractuale, serviciului, bunurilor sau obligației stabilite pentru vânzător.

8. Cumpărătorul are dreptul de a cere vânzătorului în baza unei cereri scrise:

1/ confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date personale despre el,
2/ în formă general inteligibilă, informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informațional:

a) datele de identificare ale vânzătorului și ale reprezentantului vânzătorului, dacă sunt desemnați,
b) datele de identificare ale intermediarului; acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul nu procedează pentru obținerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 8 GDPR,
c) scopul prelucrării datelor cu caracter personal,
d) lista datelor cu caracter personal sau domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal conform art. 10 alin. 4 prima propoziție GDPR și
e) informații suplimentare, care ținând cont de toate circumstanțele și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, sunt necesare pentru cumpărător ca acesta să-și garanteze drepturile și interesele protejate de lege, în special:

- instrucțiuni privind caracterul voluntar sau obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal solicitate; în cazul în care vânzătorul obține datele personale ale cumpărătorului în baza consimțământului cumpărătorului conform art. 11 GDPR, îl informează, de asemenea, cu privire la perioada de valabilitate a consimțământului și în cazul în care obligația cumpărătorului de a furniza date cu caracter personal rezultă dintr-un act direct executoriu obligatoriu din punct de vedere juridic al Uniunii Europene, un tratat internațional la care Republica Slovacă a aderat sau o lege, vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la temeiul legal care îi impune această obligație și îl informează cu privire la consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal,
- terților, în cazul în care se presupune sau este evident că li se vor furniza date cu caracter personal,
- circuitul beneficiarilor, în cazul în care se presupune sau este evident că datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția acestora,
- forma de publicare, în cazul în care datele cu caracter personal urmează să fie publicate,
- țări terțe, în cazul în care se presupune sau este evident că datele cu caracter personal vor fi transferate în aceste țări

La emiterea unei decizii în temeiul alin. 11. cumpărătorul are dreptul de a se familiariza cu procesul de prelucrare și evaluare a operațiunilor:

- într-o formă general inteligibilă, informații exacte despre sursa de la care a obținut datele sale cu caracter personal în vederea prelucrării,
- într-o formă general inteligibilă, o listă a datelor sale personale care fac obiectul prelucrării,
- corectarea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate care fac obiectul prelucrării,
- eliminarea datelor sale personale, al căror scop a încetat; dacă obiectul prelucrării îl constituie documente oficiale care conțin date cu caracter personal, acesta poate solicita restituirea acestora, eliminarea datelor sale cu caracter personal, care fac obiectul prelucrării, în cazul în care a avut loc o încălcare a legii,
- blocarea datelor sale personale din cauza retragerii consimțământului înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestora, în cazul în care vânzătorul prelucrează datele cu caracter
personal pe baza consimțământului cumpărătorului.

9. Dreptul cumpărătorului conform punctului 1. punctului 5. și 6. poate fi limitat, numai dacă o astfel de restricție rezultă dintr-o lege specială sau aplicarea acesteia ar încălca protecția cumpărătorului, sau s-ar încălca drepturile și libertățile altor persoane.

10. Pe baza unei cereri scrise gratuite, cumpărătorul are dreptul la vânzător de a se opune asupra:

- prelucrării datelor sale cu caracter personal, despre care presupune că sunt sau vor fi prelucrate
în scopuri de marketing direct fără acordul său, și să solicite eliminarea acestora,
- folosirii titlul, numelui, prenumelui și adresei cumpărătorului în scopuri de marketing direct în comunicarea poștală, sau
- furnizării titlului, numelui, prenumelui și adresei cumpărătorului în scopuri de marketing direct.

11. Cumpărătorul, pe baza unei cereri scrise sau personal, în cazul în care problema nu poate fi amânată, are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal la vânzător în cazurile conform art. 10 alin. 3 lit. a), e), f) sau g) GDPR prin expunerea motivelor legitime sau prezentarea dovezilor privind imixtiunea neautorizată în drepturile și interesele sale protejate de lege, care sunt sau pot fi deteriorate într-un caz specific printr-o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă acest lucru nu este împiedicat din motive legale și se dovedește că obiecția cumpărătorului este justificată, vânzătorul este obligat să blocheze și să elimine datele cu caracter personal a căror prelucrării cumpărătorul s-a opus, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele o permit.

12. Cumpărătorul, pe baza unei cereri scrise sau personal, în cazul în care problema nu poate fi amânată, are dreptul de a se opune vânzătorului în orice moment și de a nu se supune deciziei vânzătorului, care ar avea efecte juridice sau un semnificativ impact pentru el, dacă o astfel de decizie este emisă exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor sale personale. Cumpărătorul are dreptul de a cere vânzătorului să revizuiască decizia emisă printr-o metodă diferită de forma automată de prelucrare, în timp ce vânzătorul este obligat să se supună solicitării cumpărătorului, în așa fel încât o persoană împuternicită să aibă un rol decisiv la revizuirea deciziei; vânzătorul informează cumpărătorul despre modalitatea de examinare și rezultatul constatării în termenul prevăzut la pct. 19. Cumpărătorul nu are acest drept numai dacă este stabilit printr-o lege specială în care sunt reglementate măsuri de asigurare a intereselor legitime ale cumpărătorului sau dacă în cadrul relațiilor precontractuale sau pe durata existenței unor raporturi contractuale, vânzătorul a emis o decizie prin care s-a conformat cererii cumpărătorului sau dacă vânzătorul în baza contractului a luat alte măsuri rezonabile pentru a asigura interesele legitime ale cumpărătorului.

13. În cazul în care cumpărătorul își exercită dreptul:

- în scris și din conținutul cererii sale rezultă că își exercită dreptul, cererea se consideră a fi fost depusă în temeiul prezentei legi; cererea depusă prin e-mail sau fax va fi livrată de către cumpărător în scris în cel mult trei zile de la ziua în care a fost expediată,
- personal, verbal, în procesul-verbal, din care trebuie să rezulte în mod clar cine și-a exercitat dreptul, ce se pretinde și când și cine a întocmit procesul-verbal, semnătura acestuia și semnătura cumpărătorului; vânzătorul este obligat să predea cumpărătorului o copie a procesului-verbal,
- în cazul unui intermediar conform pct. 1 sau 2 din prezentul alineat, acesta este obligat să predea vânzătorului această cerere sau procesul-verbal fără întârzieri inutile.

14. În cazul în care cumpărătorul suspectează că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate fără autorizație, el poate înainta o propunere Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace pentru a iniția procedurile privind protecția datelor cu caracter personal.

15. În cazul în care Cumpărătorul nu are capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de un reprezentant legal.

16. În cazul în care cumpărătorul nu este în viață, drepturile sale, pe care le avea în temeiul prezentei legi, pot fi exercitate de către o persoană apropiată.

17. Solicitarea cumpărătorului conform pct. 1. până la 5. și 10. până la 12. este rezolvată de vânzător în mod gratuit.

18. Solicitarea cumpărătorului conform pct. 1. până la 4. este rezolvată de vânzător în mod gratuit cu excepția plății în valoare, care nu poate depăși valoarea costurilor materiale asociate cu realizarea de copi, cu procurarea transportatorilor tehnici și cu trimiterea de informații către cumpărător, cu excepția cazului în care o lege specială nu prevede altfel.

19. Vânzătorul este obligat să soluționeze cererea cumpărătorului în scris conform alin. 17. și 18. în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii.

20. Limitarea drepturilor cumpărătorului conform pct. 9. vânzătorul va notifica în scris cumpărătorul și Biroul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace, fără întârzieri nejustificate.

21.Vânzătorul declară că în conformitate cu reglementările art. 15 alin. 1 lit. b) GDPR prelucrează datele cu caracter personal ale cumpărătorului în scopurile specificate la pct. 3. a acestor condiții prin intermediul următorilor intermediari:

Proprietarul magazinului online și fizic:
PRODO s.r.o.
Sediu: Hraničná 22, 058 01 Poprad
N.R.C.: 47 786 892 înscrisă în Registrul Comerţului al Tribunalului Prešov, Secția: SRL, Secțiunea nr. 30547/P

Compania care furnizează soluții tehnice pentru cumpărăturile online: online42 s. r.o.
Sediu: Úprkova 14, 811 04 Bratislava 
N.R.C.: 46860509 
înscrisă în Registrul Comerţului al Tribunalului Bratislava I, Secția: SRL. Secțiunea nr. 84547/B

ui 42 spol. s r.o.
Sediu: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
N.R.C.:: 35713003
înscrisă în Registrul Comerţului al Tribunalului Bratislava I, Secția: SRL, Secțiunea nr. 14226/B 

Firma de curierat Geis:
Geis SK s.r.o.
Sediu: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
N.R.C.:: 31 342 428
înscrisă în Registrul Comerţului al Tribunalului Bánska Bystrica, Secția: SRL, Secțiunea nr. 2083/S

Firma de curierat DHL:
DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Sediu: Na pántoch 18, Bratislava-Rača 831 06
N.R.C.:: 47 927 682
înscrisă în Registrul Comerţului al Tribunalului Bratislava I, Secția: SRL, Secțiunea nr. 100759/B

22. Determinăm gradul de satisfacție cu privire la achiziție prin trimiterea chestionarelor prin e-mail, ca parte a programului Verificat de către clienți, la care magazinul nostru electronic este conectat. Acestea vi le trimitem de fiecare dată când cumpărați de la noi, numai dacă conform art. 62 Legea nr. 351/2011 privind comunicațiile electronice, cu toate modificările ulterioare nu veți refuza trimiterea de e-mailuri în scopuri de marketing direct. Prelucrăm date cu caracter personal în scopul trimiterii de chestionare în cadrul programului Verificat de către clienți în baza interesului nostru legitim, care constă în constatarea satisfacției dumneavoastră cu privire la achiziția dumneavoastră de la noi. Pentru a trimite chestionare, a evalua feedback-ul dumneavoastră și a analiza poziția noastră pe piață, folosim un intermediar de procesare, care este operatorul portalului Heureka.sk, iar în aceste scopuri putem transfera informații despre bunurile achiziționate și adresa dumneavoastră de e-mail către acesta. Atunci când trimiteți chestionare prin e-mail, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transmise niciunui terț în scopuri proprii. Vă puteți opune oricând trimiterii de chestionare prin e-mail în cadrul programului Verificat de către clienți, renunțând la chestionare suplimentare utilizând.

Produsul a fost adăugat cu succes în coș